Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba Carla Dincová (provozující Salon Carla), s místem podnikání Hrnčířská 63/6, Ústí nad Labem, IČ 08944113 zapsána u Živnostenského úřadu v Ústí nad Labem pod číslem č.j. ŽO/993/2020/Vi/4 ze dne 12.2.2020  a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Objednávka služeb

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poůkazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, sms , nejpozději však 48 hodin předem.

Pri nezrušení termínu do 48 h,zákazník zaplatí 50% z ceny.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude vaše ošetření/procedura zkrácena, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření , v čase na který je objednán.

Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu.  Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

V případě, že příjemce dárkový poukaz ztratí, ztrácí rovněž nárok na poskytnutí služby. Pokud příjemce dárkového poůkazu kontaktuje poskytovatele ještě před uplynutím platnosti poůkazu a požádá o jeho prodloužení, je mu vždy vyhověno a platnost poůkazu se prodlužuje o další 2 měsíce. Pokud však příjemce služby o prodloužení platnosti nezažádá nebo službu nevyčerpá ani do nově prodlouženého data, ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení peněz, závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká.

 Pokud zákazník nenahlásí dárkový poůkaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poůkazu nelze směnit zpět za hotovost

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

  • zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
  • zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek
  • zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
  • zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceník

Ceník je k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku.

Akční slevy

Akční slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami nabízenými poskytovatelem.

Na dárkové poukazy se žádná ze slev nabízených  poskytovatelem služby nevztahuje.

Reklamace

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci fyzickou návštěvou na provozovně a vyplňit reklamační protokol a popsat vady poskytnuté služby.

Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

Poškodí-li zakáznik vybavení/zařizení salonu, je povinen zaplatít zpusobenou škodu.